Στοιχεία εκδότη

ΕΜΑ Α.Ε.

Γαλήνης 17,  Κηφισιά                                                                                                                      14564 Αθήνα
Ελλάδα

Phone: 0030 210 6290 300
Fax: 0030 210 6290 250
E-Mail: info@ema.gr

Διευθύνων Σύμβουλος:

Ιωάννης Αγγελίδης

Αρμόδιο δικαστήριο: Αρμόδιο δικαστήριο: Αθηνών, ΓΕΜΗ 287401000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Φ.Π.Α.: EL094043718

Από το 1915.
General Tire. Μάρκα της Continental.